Services 9:30 am & 4:25 pm – Kitah Vav Havdallah & Seudat Shlisheet