From the Bimah: Rabbi Pivo

Each week, Rabbi Pivo films a brief video on the parshah and then posts his d’var Torah from Shabbat/Yom Tov morning.

Parshat Toldot, 11/17/17

  • D’var Torah
  • Video

Parshat Chayei Sarah, 11/10/17

Parshat Vayera, 11/3/17

Parshat Lekh Lekha, 10/27/17

Parshat Noach, 10/20/17

Parshat Bereishit, 10/13/17

SHEMINI ATZERET, 10/12/17

SUKKOT, 10/5/17

YOM KIPPUR, 9/30/17

Parshat Ha’azinu, 9/22/17

ROSH HASHANAH, 9/20/17

Parshat Nitsavim & Vayelekh, 9/15/17

Parshat Ki Tavo, 9/8/17

Parshat Ki Teitzei, 9/1/17

Parshat Shoftim, 8/25/17

Parshat Re’eh, 8/18/17

Parshat Ekev, 8/11/17

Parshat Va’etchanan, 8/4/17