From the Bimah: Rabbi Pivo

Va’era    1/12/18

Vayigazh    12/22/17

Miketz     12/15/17

Vayeisheiv         12/8/17

Parshat Vayishlach 12/1/17

Parshat Vayeitzei, 11/24/17

Parshat Toldot, 11/17/17

Parshat Chayei Sarah, 11/10/17

Parshat Vayera, 11/3/17

Parshat Lekh Lekha, 10/27/17

Parshat Noach, 10/20/17

Parshat Bereishit, 10/13/17

SHEMINI ATZERET, 10/12/17

SUKKOT, 10/5/17

YOM KIPPUR, 9/30/17

Parshat Ha’azinu, 9/22/17

ROSH HASHANAH, 9/20/17

Parshat Nitsavim & Vayelekh, 9/15/17

Parshat Ki Tavo, 9/8/17

Parshat Ki Teitzei, 9/1/17

Parshat Shoftim, 8/25/17

Parshat Re’eh, 8/18/17

Parshat Ekev, 8/11/17

Parshat Va’etchanan, 8/4/17